De Rijksoverheid en de provincie sturen er op aan om de “kleinere” gemeenten op te heffen.

Wanneer kleinere gemeenten in de ogen van het provinciebestuur over onvoldoende bestuurskracht schijnen te beschikken wordt dat als argument gebruikt om de gemeente gedwongen te laten fuseren met een grotere gemeente. In het geval van Voorschoten ligt een fusie met Leiden voor de hand. In 2012 heeft Voorschoten getracht deze dreiging af te wenden door aan te sturen op een fusie met Wassenaar en mogelijk Leidschendam-Voorburg. Deze schijnbeweging heeft de gemeente miljoenen aan geld en veel verlies aan kwaliteit gekost.

Het herstellen van de gemeente Voorschoten los van Wassenaar – gaat de politieke en ambtelijke agenda voor de komende jaren bepalen. Wat hierbij van belang is, is een organisatie op te bouwen, die sterk en daadkrachtig kan optreden en die kleiner en minder kostbaar is dan in de huidige situatie.

Dit kan door te kiezen om alleen datgene met een eigen ambtelijke organisatie te doen, wat van belang is voor de gemeente en gemeenschap van Voorschoten en waar het voor de aansturing noodzakelijk is.

Dat houdt in dat de beslissing om bepaalde zaken wel of niet te doen, geen ambtelijk automatisme meer is, maar een bestuurlijke afweging.

We hebben goede ervaring met het inkopen van diensten. Voorbeelden zijn het innen van belastingen, het verwerken van afval, het besturen van het openbaar onderwijs, de sociale dienst, de sociale werkplaats, het gemeentelijk woningbedrijf, de gemeentelijke kredietbank, enz. enz. Wij gaan op deze lijn verder door de functies van P&O, Financiën, ICT onder te brengen bij Servicepunt 71[1]). Waar mogelijk laten wij beleid ontwikkelen door burgerpanels. En bij werkzaamheden in de openbare ruimte, schakelen we lokale ondernemers in voor de uitvoering.

De kern is, dat wij als gemeente de deskundigheid in huis moeten hebben om datgene in te kopen en aan te sturen wat wij nodig hebben, zonder daar zelf de uitvoering voor in huis te hoeven hebben. Op deze wijze besparen we aanzienlijk op de uitvoeringskosten en bereiken een hoger kwaliteitsniveau.


[1] Servicepunt 71 heeft reeds de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest als klant.