Beheer met participatie

Een van de kerntaken van de gemeente is het beheren van de openbare ruimte. Tegelijkertijd is dit een van grotere bronnen van ergernis.
Het reguliere beheer en onderhoud is meestal het probleem niet. Maar wanneer de straat open moet, of bomen gekapt worden, vraagt dat om meer betrokkenheid.

Veel gehoorde vragen zijn dan ook:

  • Waarom moet die stoep nu vernieuwd worden? Hij is toch nog goed?
  • Wat kost dat wel niet?
  • Waarom wist ik dit niet van te voren?
  • Was dit wel nodig?
  • Kunnen die bomen niet blijven staan?

VLS gelooft in het gezond verstand van de inwoners. Door inwoners op tijd te betrekken bij werkzaamheden in de openbare ruimte, wordt er meer rekening gehouden met de belangen, gevoelens en inzichten van de inwoners. Vaak zijn er keuzes te maken met betrekking tot wijze van uitvoeren, timing en fasering.

VLS wil ieder kwartaal in de lokale bladen en op de website bekendmaken welke werken in voorbereiding zijn en hoe en wanneer inwoners hierover kunnen meedenken. Tevens wordt daarbij aangeven wat de geraamde kosten van de werkzaamheden zijn en welke alternatieven overwogen kunnen worden.

VLS is er van overtuigd dat wanneer deze manier van werken ingevoerd wordt, er niet alleen meer draagvlak voor de werkzaamheden ontstaat, maar dat ook veel discutabele werken niet uitgevoerd zouden worden. Voorbeelden zijn het vervangen van goede en duurzame aluminium borden door giftige bamboeborden, het vervangen van 8.000 goede prullenbakken, het vervangen van hardhouten palen door kunststofpalen, het vervangen van stoepranden bij de rotonde in het centrum, enz. enz.

Wij besparen geld en werkdruk en zorgen voor een prettiger dorp.

Centrum

Het Centrum van Voorschoten verdient bijzonder aandacht. Er is sprake van leegstand en er lijkt weinig lijn te zijn in wat kan en mag. VLS wil voor het Centrum een projectwethouder die samen met de centrummanager zorgt voor een bruisen hart van Voorschoten

Cultuur

Cultuur en kunst verrassen, verrijken en bieden schoonheid. De kern van ons cultuurbeleid is en blijft de eigen, artistieke waarde van cultuur en kunst. 
Dankzij de activiteiten van onze culturele (basis-) instellingen is cultuur van grote betekenis voor ons dorp en inwoners. Die waarde en betekenis ligt niet alleen in het kunnen genieten van cultuur, maar ook in de zinvolle inspanning van de vele honderden vrijwilligers.
Wij streven ernaar dat meer mensen door cultuur en kunst kunnen genieten van schoonheid, hun blik verbreden, talenten en vaardigheden ontwikkelen, en kennis maken met andere werelden.
Alle kinderen op Voorschotense basisscholen komen meerdere keren tijdens hun schooltijd in aanraking met verschillende vormen van cultuur buiten het schoolgebouw. Zij worden daarbij gestimuleerd om actief aan enige vorm van cultuur deel te nemen.

Om dit te kunnen bereiken, gaan wij drie punten uitvoeren:

  • Een ruimhartiger subsidiebeleid invoeren. Dit kan door de kosten voor de overhead te verlagen en het vrijkomende geld te bestemmen voor cultuur.
  • De inwoners betrekken bij de toekenning van subsidies. Dit kan door iedere inwoner een waardecheque te geven, die zij zelf naar eigen inzicht kunnen toekennen aan culturele organisaties. Als de organisatie voldoende cheques heeft verzameld, dan wordt de subsidie toegekend. Kijk voor inspiratie op Ede Doet
  • Het realiseren van een volwaardig cultureel centrum, waar vergaderd, gespeeld, geoefend en opgetreden kan worden.

Energietransitie

Heel Nederland gaat van het gas af. De Nederlandse gaswinning stopt geheel in 2050.
Dit gaat ook in Voorschoten gebeuren.
Veel eigenaren van woningen en bedrijven hebben het al gerealiseerd, of zijn er mee bezig. En bij nieuwbouw is het feitelijk al de norm.
Alleen bij de collectieve woonblokken met VVE’s of huurappartementen wil het nog niet vlotten.
Waar het vanwege de hogere concentratie van appartementen mogelijk is, bevorderen wij collectieve vormen van verwarmen.

Ook vervoer en transport zal van de fossiele brandstoffen afmeten. Net als de gemeente Leiden en in vele andere gemeenten, voeren wij in Voorschoten een regel in die het verbiedt om met fossiele brandstofvoertuigen in het centrum te komen.

Hoogspanning 

Onder en naast hoogspanningsmasten is het niet fijn wonen. Het maakt geluid en er zijn twijfels over de gezondheidseffecten. Tegelijkertijd zijn hoogspanningsleidingen een zeer inefficiënte vorm van grondgebruik. VLS wil de hoogspanningsleidingen in Voorschoten onder de grond leggen en de bovengrond gebruiken voor groen en wonen.

Milieu

Afvalscheiding zal waar dat zinnig kan in de huishoudens worden bevorderd. Daarnaast zal al het restafval via nascheiding gesorteerd worden en omgezet worden tot nuttige grondstoffen.

Er komen meer openbare afvalbakken en de afvalcontainers worden opengesteld voor iedereen. Zodat er overal in het dorp in de nabijheid gelegenheid is om op een nette manier afval weg te doen.

Ondernemersfonds Voorschoten (OFV)

VLS stelt een financiering via ‘subsidie-via-extra-OZB-opbrengsten’ in. Ondernemers betalen een opslag op de OZB, wat volledig in een ondernemersfonds (OLV) gestort wordt. Het Ondernemersfonds Leiden staat hierbij model.
Met het OFV krijgen ondernemersverenigingen zoals de OVV, de Winkeliersvereniging e.a. de middelen om eigen initiatieven te ontwikkelen.

Het OFV ondersteunt zowel kleine wijkgebonden projecten of activiteiten als grote dorpsbrede projecten en activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan braderieën, Paardenmarkt, Kerstmarkt, of andere evenementen, maar ook aan de inrichting openbare ruimte met planten en meubilair, bewegwijzering en informatiezuilen. Maar ook het bestrijden van leegstand of het bevorderen van het ondernemersklimaat.

De rol van de gemeente is daarbij beperkt tot het toetsen van de randvoorwaarden.

Sport

Sport verbindt en is gezond.

Alle kinderen op Voorschotense basisscholen komen meerdere keren tijdens hun schooltijd in aanraking met verschillende vormen van sport buiten het schoolgebouw. Zij worden daarbij gestimuleerd om actief aan enige vorm van sport deel te nemen.

Subsidie

Het huidige subsidiebeleid kent uitsluitend incidentele subsidies met een vrij zware administratieve belasting voor de subsidievragers. Daarnaast wordt onder de naam van subsidie ook een aantal wettelijke taken gefinancierd, zoals de Bibliotheek, Jongerenwerk en welzijn.

VLS ziet dan anders. Subsidie is een middel om maatschappelijk gewenste activiteiten, niet zijnde wettelijke taken, mogelijk te maken.
Subsidie is daarom altijd complementair.

Subsidie kent daarom zowel een structurele of instandhouding component als een incidentele of aanmoedigingscomponent.
De structurele subsidies betreffen vaak de huisvesting van verenigingen of stichtingen die zich met maatschappelijk gewenste activiteiten bezighouden.

VLS hecht erg aan draagvlak en betrokkenheid. Daarom voeren wij het Edese model van vouchers in (zie het kopje cultuur)

Betalen voor het uitvoeren van wettelijke taken, heet bij VLS niet subsidie, maar gewoon betalen.

Vergrijzing

Voorschoten vergrijst. Dit heeft tot gevolg dat er meer behoefte is aan zorgvoorzieningen en personeel.
Doordat er een gebrek aan geschikte woningen voor ouderen is, stagneert de doorstroming en daalt het gemiddelde aantal inwoners per woning. Pas bij overlijden komt een woning vrij. De vergrijsde samenstelling van de bevolking heeft een effect om het winkelbestand, horeca en voorzieningen. Hierdoor verliest Voorschoten zijn aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor jonge gezinnen, waardoor scholen en sportvoorzieningen weer onder druk komen te staan.

Dat mensen ouder worden is heel positief. Maar tegelijkertijd moeten wij er voor waken dat hierdoor de samenstelling van de bevolking zodanig verandert dat de woningmarkt, voorzieningen, onderwijs en werkgelegenheid er door onder druk komt te staan.

Wij streven er daarom naar om in te zetten op betaalbare woningen voor jonge gezinnen en werkenden in Voorschoten. Zie verder ons lemma Wonen.

Verkeer

Verkeer is van iedereen. Onze zorg gaat daarbij voornamelijk uit naar de voetgangers en fietsers.

Snelheden worden aangepast. De norm is 30 Km, met twee uitzonderingen:
– op de provinciale wegen en een beperkt aantal busroutes, waar de afstand tussen afslagen voldoende groot zijn, is 50 Km toegestaan.
– in woonerven, woonstraten en niet doorgaande routes is een maximum van 15 Km de norm.

Vrijwilligers

In Voorschoten zijn meer dan 4.000 vrijwilligers actief. Bij sport, scouting, muziek, scholen, bibliotheek, filmtheater, museum, dans, de ijsvereniging, buurthuizen, besturen, en nog veel meer.

Zonder vrijwilligers zou ons dorp leeg en dood zijn. Ons dorp zou er heel anders uitzien. Vrijwilligerswerk draagt ontzettend veel bij aan de leefbaarheid van Voorschoten. Daarom moet vrijwilligerswerk gewaardeerd worden door de gemeente. Er bestaat nu al een verzekering voor vrijwilligers. Maar wordt er wel genoeg naar vrijwilligers geluisterd? Maken we als dorp wel gebruik van al die deskundigheid die wordt aangeboden? VLS vindt dat we adviezen en bijdragen van vrijwilligers moeten omarmen. Als inwoners vrijwillig een rol willen spelen in het verbeteren van Voorschoten, moeten we dat van harte aannemen en ze de ondersteuning bieden die daarbij nodig is.

Wonen

Het grote probleem van het gebrek aan betaalbare woningen is de grondprijs. Uit informatie van het CBS blijkt dat meer dan de helft van de koopsom in de grond zit. VLS wil dit patroon doorbreken, door gemeentegrond niet te verkopen, maar in erfpacht uit te geven. Hierdoor halveer je de koopsom en maak je nieuwbouw koopwoningen bereikbaar voor starters en maak je goedkope huur mogelijk.

Er zijn nog genoeg kansen voor Voorschoten om op eigen grond betaalbare woningen te plaatsen.
Zo is het MOC terrein, momenteel gebruikt als gemeentewerf. Met daarachter het Fixit terrein en het Wagenerf een terrein dat wacht op ontwikkeling. 
Ook het gebied van en rondom het Cultureel Centrum, de Bibliotheek, het BplusC gebouw, de ijsbaan en diverse terreinen rond de begraafplaats/kinderboerderij en langs de trekvliet bij de Hoogkamerbrug.

Daarnaast willen we een versoepelingen in de regelgeving van bestemmingsplannen. Het moet makkelijker worden om vanuit huis een bedrijf te voeren, of vanuit een bedrijf te wonen.Langdurige leegstand moet worden tegengegaan. Wij willen de mogelijkheid van een leegstandsverordening onderzoeken, waarin het mogelijk moet worden gemaakt om panden die langdurig leeg staan voor een bepaalde tijd te vorderen voor tijdelijke huisvesting.