Begroting 2021: weinig ambitie en meer lasten voor inwoners

Vorige week werd de begroting voor het komende jaar in de gemeenteraad vastgesteld. VLS heeft de begroting van het college afgekeurd. De kosten voor inwoners werden onnodig verhoogd. De gebruikers van het Cultureel Centrum worden onnodig in onzekerheid gelaten. De beloofde extra betaalbare woningen voor starters en kleine huishoudens blijven uit. En de uitgaven blijven groter dan de inkomsten.

Voor het laatste kalenderjaar van dit college zou je verwachten dat er nu spijkers met koppen geslagen zouden worden. Nu moeten de resultaten toch in beeld komen?

Maar waar is de ambitie van dit college gebleven?

Voorschoten energieneutraal in 2030? Er is nog geen begin van een plan.

Voorschoten verlaagt de schulden? We blijven uitgeven alsof de bomen tot in de hemel groeien.

Voorschoten vermindert het restafval? Voorschoten produceert evenveel restafval als 8 jaar geleden, terwijl heel Nederland gemiddeld 10% minder produceert. Geen wonder dat de afvalstoffenheffing verhoogd wordt, in plaats van verlaagd.

Duidelijk en eerlijk met inwoners, ondernemers en organisaties omgaan? Van het Cultureel Centrum is al jaren bekend dat het ooit herontwikkeld gaat worden. Maar de gebruikers van het cultureel centrum hoorden pas een paar weken voor de vaststelling van de begroting dat zij misschien nog één jaar mogen blijven zitten, terwijl het vrijwel zeker is dat er in 2022 nog geen vervangende huisvesting geregeld is.

Goed en degelijk begroten? Hoe kan het dan dat er in de begroting zo vaak een grote uitgave aangekondigd wordt, zonder er een getal bij te noemen? Op die manier telt die uitgave niet mee, terwijl het zeker is dat er veel geld mee gemoeid is.  Een reorganisatie is natuurlijk niet gratis en de kosten van het Cultureel Centrum gaan ook gewoon door. 

Met zulke gaten in de begroting, kan deze niet sluitend zijn. Ook al zegt het college van wel. 

VLS wil een realistische begroting, die leidt tot een kleinere en minder kostbare overhead en betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

VLS vindt dat de begroting van het college hierin tekortschiet; het ontbreekt aan ambitie en de inwoners betalen de prijs. Daar kunnen we niet mee instemmen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Opportunisme bepaalt het lot van het Ambachtshuis

Het college van B&W van Voorschoten houdt vast aan het verkopen van de combinatie Ambachts- en Baljuwhuis. Het één heeft een publieke en het ander een commerciële. Waarom dan samen de zelfde behandeling? Welke visie heeft het college eigenlijk?

Sinds 1912 is het Ambachtshuis door een legaat voor het algemeen nut bestemd. Sinds 1982 is het samengevoegd met het Baljuwhuis en spreken we van het Ambachts- en Baljuwhuis. Twee functies in één gebouw: een publieke en een commerciële.

De gemeente heeft een lijst met panden die verkocht mochten worden en het Ambachtshuis stond daar niet op. Het college was oorspronkelijk dus helemaal niet van plan om het pand te verkopen, maar werd op het idee gebracht door een voorstel van de huidige pachter.

Uit de publieke reacties bleek dat de gemeente geen visie had en daardoor kreeg het college veel kritiek over zich heen. De prijs was veel te laag, de publieke functie ging verloren en het verkoopproces was te ondoorzichtig. Uiteindelijk zag het college af van de deal met de huidige pachter. In plaats daarvan heeft het college nu het voornemen om de panden van het Ambachts- en Baljuwhuis gezamenlijk in de openbare verkoop te doen. Dit, ondanks dat in juli 2019 de gemeenteraad voltallig heeft uitgesproken (via motie 121) dat er geen duidelijke noodzaak is voor de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis.

VLS is geen voorstander van het verkopen van dit pronkstuk aan de Voorstraat. Bovenal omdat je door de verkoop van het ambachtshuis, je grip verliest op het gebruik ervan. Het is een huis van en voor de gemeenschap. En het dienen van de gemeenschap is een kerntaak van de gemeente. Het Baljuwhuis mag wel verkocht worden. Want het exploiteren van een pand met een commerciële functie is geen kerntaak van de gemeente.

Wat vooral storend is, is dat het college zonder te luisteren naar de gemeenschap ingaat op een voorstel van een ondernemer en vervolgens de ondernemer jaren in onzekerheid laat bungelen en uiteindelijk laat vallen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

Steun de verenigingen in Voorschoten

Het Coronavirus slaat nog altijd hard om ons heen, mede door vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het vroegtijdig sluiten van de Horeca, maar ook het sluiten van alle sportkantines, zorgen voor inkomstenderving bij ondernemers, maar ook bij onze Voorschotense verenigingen.

De centrale overheid heeft inmiddels meerdere steunpakketten opgetuigd om gedupeerde ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in de loonkosten. Verenigingen waren nog niet opgenomen in de steunmaatregelen, maar daar is verandering ingekomen, door huurcompensatie aan te vragen bij de minister. Voorschoten Lokaal Sterk heeft hier tijdens de laatste raadsvergadering ook op aan gedrongen bij het college om te sportverenigingen te helpen bij de huurcompensatie, zeker nu de clubhuizen hun deuren weer gesloten moeten houden. Verenigingen in Voorschoten zijn de afgelopen jaren al gekort op hun inkomen, door de verlaging van de subsidie regelingen en dus raakt de coronacrisis hen extra.

Sport, spel en andere gemeenschappelijke activiteiten zijn tenslotte belangrijk voor de leefbaarheid van onze samenleving. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie, die we allen nu zo missen in verband met de Coronacrisis. VLS wil natuurlijk dat onze verenigingen behouden blijven. Wethouder Cramwinckel heeft afgelopen raadsvergadering aangegeven met de Voorschotense verenigingen in gesprek te gaan en te helpen bij de huurcompensatie van afgelopen maanden. Voorschoten Lokaal Sterk zal dit op de voet volgen.

Reageren: stuur een mailtje aan vereniging@voorschotenlokaalsterk.nl

De kaders van VLS voor 2021

Vandaag, op 9 juli 2020 presenteren Esmée van Herk en Marleen Persoon voor het eerst als gemeenteraadsfractie van de partij Voorschoten Lokaal Sterk hun visie op de kaders voor 2021.

Het voorstel van het college betreft uitsluitend de wijze waarop het college wil komen tot een sluitende begroting. In grote lijnen is VLS daar mee eens, maar er zijn nog meer zaken die wij als kaders voor 2021 mee willen geven.

Als eerste zien wij dat vragen of verzoeken van inwoners of ondernemers helaas nog niet altijd op tijd en correct beantwoord worden. Dat is niet alleen duurder is voor de gemeente, kost ook draagvlak. VLS dient hiervoor een motie in.

Ook zien dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van onze inwoners. Hierdoor blijven kansen liggen. 

Neem als voorbeeld: de gemeente wil de gaslampen in de Voorstraat ombouwen voor ledlampen. Daar was 100.000 euro voor geraamd. Een aanbod van een ondernemer om dit voor minder dan de helft te doen bleef onbeantwoord. 

Dit is heel frustrerend. Niet alleen omdat er misschien te veel geld wordt uitgegeven, maar vooral omdat inwoners ontmoedigd worden om mee te denken met de gemeente? VLS roept door middel van een motie op meer gebruik gemaakt gaat worden van de kennis en expertise van de inwoners.

Bij de jaarrekening 2019 zagen wij dat veel werk niet gerealiseerd werd en doorgeschoven wordt naar 2020. Ditzelfde zagen we in 2018. En voor 2020 zien wij dat weer veel doorgeschoven gaat worden naar 2021. 

Dit is niet realistisch begroten. Wij vragen het college om alleen dat in de begroting te zetten, wat ook uitgevoerd kan worden. Dat schept veel ruimte.

VLS vindt het in dit licht dan ook onverteerbaar dat de lokale lasten voor de inwoners weer verhoogd worden. Wanneer de kosten voor afval en riool stijgen, moet de OZB maar omlaag. 

In de voorgestelde kadernota staat een paragraaf over Nut Urgentie en Uitvoeringsniveau van investeringsprojecten. Deze paragraaf is opgenomen vanwege een opdracht vanuit de gemeenteraad in 2015 met als doel om meer grip te krijgen op de grote uitgaven, waar de gemeente op leegloopt. 

Helaas wordt dit nog steeds niet serieus genomen door het college. Zo staat er bijvoorbeeld bi het onderwerp Bruggen geen toelichting over welke bruggen het gaat.

Bij het onderwerp Investeringen in wegen staat ook niets. En wanneer het college daar op doorgevraagd wordt, antwoordt het college: “Er zijn op dit moment nog geen locaties aan te geven waar wegen vervangen moeten worden”. Hoezo urgent dan?

En bij de Voertuigen, kan het college ook niet aangeven over welke voertuigen het gaat.

Hoe kan het college dit met droge ogen een duidelijke onderbouwing van het nut en de urgentie van investeringen noemen? 

VLS ziet dat het college helaas niet in staat is om de hand op de knip te houden en stelt dat het college zonder deugdelijke onderbouwing geen investeringen meer mag doen.

Daarom dient VLS een motie in waarin het college verplicht wordt om voor iedere investering vooraf de gemeenteraad uit te leggen waarom het nuttig en urgent is.

VLS is erg enthousiast over de mededeling dat vanaf 2021 de WODV werkorganisatie ophoudt te bestaan en dat Voorschoten weer zijn eigen ambtelijke organisatie zal hebben. VLS ziet hierin een voorwaarde voor het beter functioneren van de gemeente. 

Samenvattend,

  • Goede, tijdige en correcte service voor inwoners.
  • Geen lastenverhoging
  • Meer gebruik maken van kennis en expertise van inwoners.
  • Geen investeringen zonder goede onderbouwing

Voorschoten is een fijn en prettig dorp om in te wonen. Dat horen wij van vrijwel iedereen. Laten wij er samen voor zorgen dat dit ook voor de komende generaties geldt.

Nieuwe partij “Voorschoten Lokaal Sterk”

De lokale ledenpartijen Voorschoten Lokaal en Voorschoten Sterk gaan verder onder de naam Voorschoten Lokaal Sterk (VLS).

Esmée van Herk en Marleen Persoon hebben elkaar gevonden in de wens om het beste voor Voorschoten te kunnen realiseren. Door samen te gaan werken en de krachten te bundelen, richten wij ons op wat ons bindt.

Persoon: “van Herk is net als ik iemand die dicht bij de inwoners staat. En daar hebben wij elkaar in gevonden”.

De landelijke partijen zijn te veel bezig met issues, waar Voorschoten niet over gaat, of die lokaal niet spelen.

Van Herk: “na al enige tijd op de achtergrond samen onderwerpen voorbereid te hebben, merkten we dat de chemie goed was en dat we het over veel dingen eens waren”.

De burgerraadsleden Wouter van Duivendijk en Hugo Nordkamp zijn blij met deze stap. Van Duivendijk: “Door samen te werken is er ook meer kennis en ervaring op verschillende terreinen, waardoor wij met VLS meer kunnen bereiken dan los van elkaar”.

De speerpunten van Voorschoten Lokaal Sterk zijn dan ook voor veel Voorschotenaren herkenbaar:

  • Bestuurlijke zelfstandigheid 
  • Betaalbare woningen voor alle Voorschotenaren
  • Voorschoten groen en duurzaam
  • Bevorderen en ondersteunen van cultuur en verenigingsleven
  • Veiligheid voor oud en jong

Nordkamp: “er is echt behoefte aan een sterke lokale ledenpartij in Voorschoten. Met deze samenwerking kunnen we dat waarmaken”.Voorschoten Lokaal Sterk doet het niet alleen voor, maar vooral ook samen met de inwoners. Samen staan wij sterk.

Waar zijn de Bamboe verkeersborden gebleven?

Ruim een jaar geleden heb ik twee artikelen geschreven over het onderwerp: Bamboeborden. In maart 2019 “Het geld kan niet op in Voorschoten” en “is bamboe wel zo duurzaam?”. Ik viel toen over het feit dat er zoveel geld verspild werd met de aanschaf van zogenaamde duurzame bamboe verkeersborden. Duurzaam waren de bamboeborden niet want de oude aluminiumborden waren nog niet aan vervanging toe en de bamboeborden waren zo geperst en bewerkt dat zij na afschrijven niet meer recyclebaar waren en als chemisch afval verwerkt moesten worden. Dit terwijl de aluminiumborden gewoon weer omgesmolten kunnen worden naar nieuwe verkeersborden. Maar goed voor deze verspilling betalen de inwoners van Voorschoten, het college ligt hier waarschijnlijk niet wakker van!

Bij navraag bij de taskforce centrum Voorschoten, bleek dat ook zij niet op de hoogte waren van het verwijderen van de bamboeborden. Net als dat zij niet op de hoogte waren van het plaatsen ervan in 2018. Er lijken nu nog maar twee borden over te zijn, te weten in de Willibrordusstraat. Zie bijgevoegde foto.

En nu zijn er dus weer nieuwe aluminiumborden geplaatst!! Waar was dit nou allemaal voor nodig? Tijd en geld genoeg? Er waren toch te weinig ambtenaren? En ze hadden het toch zo druk bij de gemeente? Wat een verspilling WEER!

Weet het college wel wat er allemaal gebeurt in het centrum? Keurt het college dit goed? Ook fijn dat de raad hier niet van op de hoogte is gebracht en dat ik dit Persoonlijk van een inwoner moest vernemen.

Voorschoten Lokaal blijft met de volgende vragen zitten: waar zijn de bamboe verkeersborden gebleven, waarom zijn er weer allemaal nieuwe aluminium verkeersborden geplaatst, wie verzint dit en als laatste wie betaald dit …………… zoet lieve Gerritje?

Marleen Persoon
Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

College: laat komende generaties maar betalen

Toen de gemeenteraad de begroting van het college voor 2020 vaststelde, is met een truc geld bespaard, maar de rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst.
Geen wonder dat Voorschoten Lokaal de begroting niet kon goedkeuren. Daarmee was Voorschoten Lokaal wel de enige partij die vond dat dit geen manier van fatsoenlijk besturen is.

Omdat er in de begroting voor 2020 onvoldoende middelen waren om de torenhoge kosten van de overhead te betalen, greep het college van VVD, D66 en Groen Links naar een heel bijzondere truc. Laten we nou eens wat minder afschrijven op het gemeentelijk bezit, zo was de redenering. Dan houden we nu meer te over. Want ach, afschrijvingen gaan over een termijn van vaak wel 40 jaar, dus wie dan leeft ….
Maar door nu minder af te schrijven, is er aan het eind van de termijn minder te besteden. 
Voorschoten Lokaal vindt dat onbehoorlijk besturen. Om nu door te kunnen gaan met teveel geld uitgeven, leggen we de rekening bij onze kinderen en kleinkinderen.

Op 5 maart gaat de gemeenteraad de uitwerking van de verminderde afschrijvingen vaststellen. Althans, tijdens de voorbereidende commissies, waren alle andere partijen het eens met de voorgestelde nota Activabeleid. Voorschoten Lokaal was weer de enige partij die hier tegen was.
Voorschoten Lokaal wil dat de problemen van nu niet doorgeschoven worden naar de toekomst, maar gewoon worden opgelost – NU!
Het college moet duidelijke keuzes maken waar ze energie in wil steken. Niet in nutteloze prestigeprojecten zoals het vervangen van prullenbakken of verkeersborden, maar in het verlagen van de kosten van de gemeente.
Dat moet en het kan. Wat nodig is, is bestuurlijke lef!

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

Onvoldoende ambitie bij College van B&W

In het derde jaar van het college van VVD, D66 en Groen links, zouden we nu graag de resultaten van hun ambities willen zien. Bijvoorbeeld de ambitie om versnelling te brengen in de bestaande woningbouwplannen en een uitbreiding op het gebied van de sociale woningbouw. Hier zit heel Voorschoten op te wachten. Het tekort aan betaalbare woningen in Voorschoten is schrijnend. Met wachtlijsten van meer dan 6 jaar voor een betaalbare woning en honderden Voorschotenaren die op wachtlijsten staan, is verder onderzoek naar nut en noodzaak niet meer nodig. Wat nodig is, is actie!

Helaas is de werkelijkheid anders. Oude plannen over bijvoorbeeld de bebouwing van Segaar en Arsenaal worden nog steeds niet uitgevoerd. Dit gedragen plan, waar na uitgebreide inspraaktrajecten een meerderheid van de omwonenden mee akkoord waren gegaan, wordt door het college van tafel geveegd. In de plaats daarvan komt het college gewoon weer met een ander plan. Zucht ……….. in plannen kan je niet wonen! Dit college hoeft maar één ding te doen: haal de voet van de rem! Dan kan de schop in de grond en snel begonnen worden met heien!

Ook op het gebied van de nieuwe bestuurscultuur van transparantie en openheid, schiet dit college tekort. Zo stuurt de wethouder van Groen Links een brief aan de gemeenteraad, waarin zij stelt dat het college het Uitvoerend Bedrijf van de gemeente wil overdragen aan Leiden. Om dat te onderbouwen heeft zij een onderzoek nodig, dat maar liefst € 32.000 kost. Uiteraard riep dit veel vragen op. Waarom het best functionerende deel van de gemeente afstoten, terwijl er zoveel meer voor de hand liggende afdelingen en onderdelen zijn? 
De verontwaardiging was dan ook groot, toen na een lang debat in een commissie van de gemeenteraad bleek, dat het onderzoek al gestart was en de gemeenteraad dit maar te slikken had. Is er soms een verborgen agenda? Zoiets bedenk je toch niet van achter je bureau?

Dit is alweer een teleurstellend voorbeeld van gebrek aan transparantie en openheid. De gemeenteraad krijgt van deze wethouder het nakijken. De mooie beloftes van openheid, transparantie om de gemeenteraad en de bevolking vooraf te betrekken, blijken niet meer waard te zijn dan het papier waarop het gedrukt staat. Het gebrek aan ambitie vertaald in daadkracht is stuitend. Voorschoten verdient beter!

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

Hoezo ophalen naar behoefte?

Waar moet ik mijn afval kwijt? Steeds vaker horen wij inwoners verzuchten dat zij graag hun afval willen scheiden, maar dat ze het niet kwijt kunnen in de daartoe bestemde containers in de milieustraatjes. De containers zijn vaak te vol, wanneer je daar met je goede bedoelingen aankomt. En ondanks dat velen het dan maar weer mee terug naar huis nemen, zijn er ook mensen die het dan maar uit arren moede naast de betreffende container plaatsen.
Het irritante is, dat de inwoners redelijk goed kunnen voorspellen wanneer de containers te vol zullen zijn, maar dat het de gemeente blijkbaar niet lukt om de containers op tijd te legen – of niet kan schelen! De burger betaalt toch wel, lijkt het devies.

In Voorschoten staan met name in de omgeving van appartementsgebouwen en winkelcentra zogenaamde milieustraatjes. Dat zijn vaak nog traditionele afvalcontainers voor de verschillende soorten van gescheiden afval, zoals papier, karton, glas, plastic en textiel. Een toenemend aantal van deze containers zijn inmiddels vervangen door ondergrondse containers met een pasjessysteem.
Wanneer iedereen keurig zijn afval scheidt en wegbrengt naar een van deze milieustraatjes, blijft er minder zogenaamd “restafval” over, dat dan nog huis-aan-huis opgehaald wordt. Dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, want het restafval moet vernietigd worden en dat kost geld en verhoogt de CO2 uitstoot.
Het is dus in ieders belang dat de milieustraatjes er uitnodigend uitzien. Met voldoende capaciteit om uw afval in ontvangst te nemen.
Helaas moeten we constateren dat ondanks de aanhoudende stroom van klachten de containers op de milieuparkjes regelmatig te vol zijn en dat er afval rondom de parkjes blijft liggen. Dit ligt niet aan de medewerkers van het Uitvoerend Bedrijf van de gemeente, want die zien ook wel hoe het beter kan, maar mogen er niets aan doen. 
Voorschoten Lokaal vraag het college om beter voor het milieu te zorgen en de milieu parkjes niet te laten verloederen.
Daarnaast, door het invoeren van het pasjessysteem voor de ondergrondse containers, zien wij ook meer zwerfafval op straat liggen. Voorschoten Lokaal wil dat er meer losse prullenbakken in de wijken geplaats worden. Wanneer dat gebeurt is er minder werk te doen, want een afvalbak legen is veel makkelijker dan zwerfvuil opruimen.

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

Gemeente op de pof, burgers betalen

Op donderdag 7 november stelt de gemeenteraad de begroting van de gemeente voor 2020 vast. 
De begroting lijkt te kloppen, maar de rekening wordt naar de volgende generatie doorgeschoven. De afschrijvingen worden verlaagd, zodat in de toekomst er minder geld gespaard is en er dan minder te besteden valt. Het plan is dat het cultureel centrum en het historische Ambachts- en Baljuwhuis wordt verkocht, terwijl verenigingen en clubs dakloos worden en ook nog eens gekort worden in hun subsidies. Voorschoten Lokaal kan hier niet in meegaan.

Het college presenteert een begroting die kloppend is. Maar ten koste van wat?
Op bezittingen van de gemeente, gaat minder afschreven worden. Dat betekent tegelijkertijd dat er dus bij verkoop minder geld beschikbaar komt. In gewone mensentaal: dat de volgende generatie dat moet oplossen door extra te bezuinigen. Ook de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis, een van de parels van Voorschoten, moet geld in het laadje brengen. Maar het verlagen van de afschrijvingen en het verkopen van je tafelzilver kan je maar één keer doen. Voorschoten Lokaal vindt: regeren is vooruitzien en niet vooruitschuiven!

We zijn nu al een van de duurste gemeentes in Nederland. En toch gaan weer de lokale belastingen omhoog. In 2020 worden verenigingen en clubs hard gekort op hun subsidies, zodat inwoners ook daar weer voor opdraaien. Belastingen omhoog en voorzieningen omlaag!

Het college belooft dat er 300 nieuwe woningen bijkomen. Klopt dit wel? Het gaat om woningen die al jaren in de bouwplannen staan en die mogelijk de komende jaren opgeleverd gaan worden. Dus geen extra woningen!
Terwijl een van de grootste problemen van Voorschoten het tekort aan betaalbare woningen is. Dat horen we iedere keer weer.

De inwoners van Voorschoten begrijpen echt niet waarom zoveel geld gestoken moet worden in het uitbreiden van bijvoorbeeld de ligplaatsen in het haventje aan de prof. Boerhaveweg of het vervangen van vuilnisbakken. Dat geld komt niet uit de lucht vallen. Het wordt betaald door middel van belastingen. Gewoon door de inwoners zelf. 
Voorschoten Lokaal vindt dat dit soort grote uitgaven vooraf aan de inwoners uitgelegd moeten worden. Zijn ze nog wel nuttig en noodzakelijk? En wanneer dat niet het geval is en er te weinig draagvlak voor is, moeten we het lef hebben om ze niet door te laten gaan.

Marleen Persoon
Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje.