Met welke kaders gaat de gemeente 2020 in?

Vanavond spreekt de gemeenteraad over de financiële situatie van de gemeente Voorschoten.

De financiën van Voorschoten lijken te verbeteren. Dat is mooi. Maar we zijn er nog lang niet. Volgens een analyse van de provincie geven we nog steeds 4,8 miljoen meer uit dan er is. Er wordt structureel geld uitgegeven wat niet gedekt wordt uit de jaarlijkse inkomsten. Dat is dus met geleend geld. Nog steeds worden de reserves gebruikt om begrotingen sluitend te maken. Dit is niet goed. Er is een andere koers nodig om Voorschoten weer gezond te maken.

Het college zegt te streven naar een huishoudboekje dat op orde is. Dat vindt Voorschoten Lokaal een goede zaak. Dat zou een gewoon gezin ook doen.

Wanneer de kosten van de studerende kinderen oplopen en een van de ouders zijn baan verliest, zouden we het zakgeld van de kinderen kunnen verlagen en minder eten kunnen kopen. Maar misschien is het beter dat we minder vaak op vakantie gaan? Of doen we de (tweede) auto de deur uit? Hoe dan ook: we kunnen niet doorgaan met leven als vanouds. Het roer moet om.

Ook al wordt door de schilder geadviseerd dat het beslist noodzakelijk is om elke 5 jaar het huis aan de buitenkant te schilderen, wil dat nog niet zeggen dat dit verstandig is om te doen. Zolang je nog geen slechte plekken constateert kan het schilderwerk uitgesteld worden. Dat moet de gemeente ook doen. We gaan dingen pas vervangen als het echt noodzakelijk is. Of we stellen het uit. En dat scheelt heel veel geld.

Wij moeten een keer het verleden achter ons laten en een nieuwe, gezondere koers kiezen.

Te vaak wordt gezegd: “dat besluit hebben we al heel lang geleden genomen, dat kunnen we nu niet meer terugdraaien”. Zolang wij zo blijven redeneren, zijn het rijdende treinen en gepasseerde stations en die trein dendert maar door. Zo komen we nooit tot een gezond huishoudboekje.

Wat nodig is, is lef! Lef om te zeggen: “Ja, dat hebben wij in het verleden besloten, maar nu kan het niet meer. Dus dat gaan we niet meer doen.” En: “ja, dat is een rijdende trein en we laten hem stoppen bij het eerste station: Station Voorschoten”.

Daarom staan wij ook volledig achter het uitgangspunt van “schrappen of anders prioriteren van nieuw en bestaand beleid”. Want Voorschoten Lokaal vindt dat ook al heb je uitgaven in de toekomst gepland staan en als je het geld er niet meer voor hebt, je tot een nieuw besluit moet kunnen komen.

We merken dat weinig mensen het beleid van de gemeente nog begrijpen. Wij krijgen dan ook veel commentaar en opmerking van inwoners. Daaruit komen de volgende punten naar boven:

  1. Verlaag de vaste lasten. De bestuurskosten zijn te hoog. Dat is ook de conclusie van de provincie. Vorm de gemeente om tot een regiegemeente. Een recent onderzoek van bureau Berenschot pleit voor een kleine kern van ambtenaren voor het beleid en de uitvoering buiten de deur.
  2. Los de schulden af. Volgens het college is er voor de komende vier jaar 10 miljoen aan investeringsruimte. Gebruik dit geld om de schulden af te lossen! 
    En investeer uitsluitend wanneer de schulden afgelost zijn, behoudens in geval van calamiteiten. Beter vooraf sparen dan achteraf aflossen.
  3. Geef de lokale belastingen terug aan de gemeenschap. Dat gebeurt al met riool en afvalstoffenheffingen. Maar doe dat ook met de OZB. Besteedt de OZB-opbrengsten aan subsidies voor de gemeenschap. Dan weten mensen ook waar ze voor betalen.

Op deze manier wil Voorschoten Lokaal Voorschoten weer gezond maken. Het is tijd om Voorschoten terug te geven aan de Voorschotenaren. De gemeente moet meer in verbinding staan met de inwoners. De gemeente moet ook veel transparanter zijn. De inwoners hebben er immers recht op te weten wat er met hun geld gebeurt. Op het punt van communiceren valt nog een hoop te verbeteren.

Zo maken en houden wij samen met de inwoners een mooi en financieel gezond Voorschoten.

Reageren? stuur mij een mailtje

Participatie moet je doen

Deze maand buigt de gemeenteraad zich over de nota Burgerparticipatie; “Samen maken wij Voorschoten”
In deze nota wil het college een einde maken aan de onduidelijkheid over de visie en spelregels bij burgerparticipatie. Daarbij heeft het college de ambitie om meer interactie en participatie te realiseren.
Het college vindt het belangrijk dat er een duidelijke structuur, procesbeschrijving en coördinatie voor burgerparticipatie komt. En Oh ja, er komt ook nog eens een eenmalig opleidingsbudget van € 20.000 en een implementatiemanager van 
€ 93.000. Maar ook 2,5 man extra personeel voor ruim € 200.000 per jaar. Dat alles om draagvlak te vergroten en de burgertevredenheid te bevorderen met betrekking tot de leefomgeving.
Of de gemeenteraad maar even ja wil zeggen…….

Alsof je zegt: vanaf volgend jaar gaan we klantvriendelijk worden en daar hebben we een mannetje voor.

De bedoeling is goed, maar het resultaat? 
Het gaat om open staan voor ideeën en gedachten van anderen. Dat is een houding, een cultuur. Niet iets wat je regelt met procesbeschrijvingen en structuren en al zeker niet met een paar extra mannetjes. 
Een houding en gezond verstand kan je niet in een procesbeschrijving regelen. 
Echte betrokkenheid van inwoners bespaart geld. Dat kan geen geld kosten, behalve wanneer je de inwoners als lastige tegenstanders ziet, die nog een keer overtuigd moeten worden.
Voorschoten is dorp met heel actieve en creatieve inwoners. Wees niet bang voor je inwoners, maar geef ze juist de ruimte.
Participatie? Dat moet je gewoon doen.

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

Wie lijdt onder het Subsidiebeleid?

Op 13 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Voorschoten een belangrijk besluit genomen. De gemeenteraad heeft het nieuwe subsidiebeleid 2020 vastgesteld. Het nieuwe beleid treft met name organisaties in Cultuur, Sport, Scouting en Recreatie. Deze organisaties krijgen geen geld meer.

De grotere organisaties, zoals de Bibliotheek en Voor Elkaar Voorschoten blijven grotendeels buiten schot en krijgen bij elkaar wel nog anderhalf miljoen aan subsidies.

Sportverenigingen zoals Honk en Softbal Adegeest en Forescate, de vier scoutingclubs, muziek, toneel, en theater zoals B+C, de Laurentius, PJPJ, Toneelgroep Voorschoten en het Jeugdtheater, en organisaties die voor het cultureel erfgoed staan, zoals de Vereniging tot behoud van Oud Groen en Leefbaar Voorschoten en het Museum krijgen geen structurele ondersteuning meer.

Wel kunnen deze organisaties een subsidie aanvragen voor éénmalige activiteiten. Waarbij een voorwaarde is, dat de activiteiten verder gaan dan alleen de eigen kring. Activiteiten moeten bijdragen aan een breder maatschappelijk doel. Er geldt daarbij echter wel een maximum van € 5.000 per organisatie per jaar. De totaal beschikbare subsidie voor cultuur, sport, scouting en recreatie wordt immers teruggebracht tot minder dan een ton.

Voorschoten Lokaal heeft hier niet mee ingestemd. Wat Voorschoten juist zo’n fijn dorp maakt, is de vele vrijwilligers in organisaties en verenigingen. En dat hier nu juist op gekort wordt, vinden wij de verkeerde keuze.

Er is niets mis met het uitnodigen van organisaties om samen te werken en de verbinding te zoeken met het welzijn van de inwoners – voor zover dat nog niet gebeurt. Maar als er toch bezuinigd moet worden, doe dat dan niet op vrijwilligers en verenigingen.

Bezuinig door geen onnodig geld uit te geven. Bij alle besluiten van voor 2017 moeten wij opnieuw naar het nut en de noodzaak kijken en samen met de inwoners van Voorschoten beslissen wat er wel en niet uitgevoerd gaat worden. Dat zou de beste bezuinigingen op kunnen leveren: “geen geld meer aan onnodige dingen”.

Waarom moeten vrijwilligers en verenigingen bloeden voor de jarenlange verkeerde keuzes van de gemeente?

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

Voorschoten Lokaal: Maak de goede keuzes!

De afgelopen tijd hebben de inwoners van Voorschoten bijzondere keuzes van het college kunnen zien. Er wordt een half miljoen uitgetrokken om bruggen aan de Valkenweg te vervangen, die nog niet aan vervanging toe zijn. Voor meer dan een miljoen zijn alle vuilnisbakken ingeruild, om met behulp van ingebouwde chips te kunnen voorkomen dat mensen hun vuilnisbak twee keer, of op de verkeerde straat aanbieden. De haven naast de ijsbaan wordt voor 20 ligplaatsen uitgebreid. Het geld kan niet op ……….

Natuurlijk zijn de vermelde bestedingen aan bruggen, vuilnisbakken en ligplaatsen niet terug te halen. Weg is weg. Jammer, maar helaas. 
In de jaarrekening van 2018, die in juni in de gemeenteraad vastgesteld moet worden, staat dat er op verschillende posten overschotten zijn met een totaal van ruim anderhalf miljoen euro. Maar wat stelt het college nu dan voor om met de overschotten van 2018 te doen? Opmaken aan allerlei projecten?

Voorschoten Lokaal pleit ervoor dat de gemeente bekijkt of het geld ook besteed kan worden aan lastenvermindering voor de burger, aflossen van onze schuld of het ondersteunen van kleine lokale initiatieven. Zo is er de Voorschotense Honk- en Softbalvereniging, die van de landelijke bond te horen heeft gekregen dat de verlichting zodanig is, dat het veld voor avondwedstrijden is afgekeurd. Het schijnt dat nieuwe verlichting zo’n 35.000 euro kost.

Voorschoten kreeg in 2016 een slecht rapport voor bestuurskracht en werd in 2017 onder toezicht gesteld van de provincie vanwege het slechte financieel beheer. Voorschoten Lokaal blijft pleiten om investeringen die van voor deze periode stammen, maar nog steeds in de planning staan, weer te heroverwegen en het nut en de noodzaak duidelijk aan de inwoners uit te leggen, voordat tot uitvoering besloten wordt.

VL vindt het belangrijk dat er beter gecommuniceerd wordt om het vertrouwen in de politiek te herstellen en dat de inwoners de informatie krijgen die zij nodig hebben. Het gaat immers om het geld van de inwoners en iedereen mag weten waaraan en waarom dit wordt uitgegeven.

Afgelopen week is het rioolplan: Het “Integraal Waterketen plan” besproken. Voorschoten kampt met een aantal problemen:

  • Het rioolstelsel is gebaseerd op een kleiner aantal inwoners dan er nu al is. Het riool heeft daardoor niet meer de capaciteit die nodig is.
  • Het klimaat verandert, er komen steeds meer hoosbuien voor. Na zo’n bui ontstaat er een piek die het huidige rioolstelsel niet aan kan.
  • Wanneer de capaciteit tijdens een hoosbui te klein is, stroomt rioolwater de sloten in. Door deze overstort wordt het milieu geschaad en sterven de vissen.
  • Voorschoten is sinds de jaren ’60 in veengrond uitgebreid. Deze grond zakt tussen de 0,6 en 1 cm per jaar, waardoor ook de rioolaansluitingen veel sneller beschadigd raken.

Om de capaciteit uit te breiden wordt reparatie van het riool gecombineerd met het aanleggen van gescheiden riolering. Zo blijft het regenwater schoon en kan weer terug de sloten in en wordt het vuile water naar de reiniging gestuurd.
Hierdoor bestrijden we overlast en milieuschade tegelijk.
Helaas moet hiervoor de rioolheffing in vier jaar met ruim 8% verhoogd worden. Maar dat is onvermijdelijk.
De Leidseweg en Adegeest zijn medio 2021 aan de beurt.

Voorschoten Lokaal staat achter de gescheiden riolering en alleen vervangen als het ook daadwerkelijk nodig is. Voorschoten Lokaal heeft het college gevraagd om een duidelijke uitleg aan de inwoners  mee te sturen met de belastingaanslag. Wij zijn dan ook blij met de toezegging van de wethouder om dit te gaan doen.

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje

Kan het geld niet op in Voorschoten?

In het centrum van Voorschoten, langs de Schoolstraat en omgeving, is een aantal metalen verkeersborden vervangen door bamboe verkeersborden en informatieborden.

Het valt natuurlijk te prijzen dat de gemeente zorgvuldig met zowel ons geld als met ons milieu omgaat. En wanneer er nieuwe borden moeten komen, omdat de oude stuk zijn, of niet meer geldig zijn, dan is de keuze voor een minder milieubelastend materiaal helemaal goed.

Waarschijnlijk is bamboe een goed en milieuvriendelijk alternatief. Maar wanneer borden die nog lang niet aan vervanging toe zijn, vervangen worden door nieuwe exemplaren, kan je je wel afvragen of dat goed voor onze portemonnee of ons milieu is. Er wordt dan namelijk niet minder, maar meer geld en meer materiaal gebruikt. Daarbij moeten de nog goede borden weggevoerd en gerecycled worden, wat ook weer extra energie kost en milieubelasting oplevert.

En dan nieuwe bordjes ophangen, waarvan je tevoren met zekerheid weet dat ze binnen enkele maanden al weer weg moeten. Er komt toch een fietsverbod in de Schoolstraat? Hoe kan je dan een paar maanden tevoren nieuwe bordjes bestellen en ophangen, waarop staat “Fietsers toegestaan”?

En dan verschijnen er ook nog bordjes op plaatsen waar ze niet horen te staan. Zoals in de Willibrordussteeg en de Bakkersteeg waar het tot voor kort verboden was te fietsen en nu opeens wel is toegestaan. Is hier wel over nagedacht? Hier is toch nooit een besluit over genomen?

Het enige dat echt nodig was, is het vervangen van het bordje met de gewijzigde de laad- en lostijden.

Terecht dat veel bewoners hier niets van snappen. Hoe kan de gemeente dit nu doen? Wij moeten wel op onze financiën blijven letten.

Wilt u reageren? Stuur mij een mailtje