Home » De kaders van VLS voor 2021

De kaders van VLS voor 2021

Vandaag, op 9 juli 2020 presenteren Esmée van Herk en Marleen Persoon voor het eerst als gemeenteraadsfractie van de partij Voorschoten Lokaal Sterk hun visie op de kaders voor 2021.

Het voorstel van het college betreft uitsluitend de wijze waarop het college wil komen tot een sluitende begroting. In grote lijnen is VLS daar mee eens, maar er zijn nog meer zaken die wij als kaders voor 2021 mee willen geven.

Als eerste zien wij dat vragen of verzoeken van inwoners of ondernemers helaas nog niet altijd op tijd en correct beantwoord worden. Dat is niet alleen duurder is voor de gemeente, kost ook draagvlak. VLS dient hiervoor een motie in.

Ook zien dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van onze inwoners. Hierdoor blijven kansen liggen. 

Neem als voorbeeld: de gemeente wil de gaslampen in de Voorstraat ombouwen voor ledlampen. Daar was 100.000 euro voor geraamd. Een aanbod van een ondernemer om dit voor minder dan de helft te doen bleef onbeantwoord. 

Dit is heel frustrerend. Niet alleen omdat er misschien te veel geld wordt uitgegeven, maar vooral omdat inwoners ontmoedigd worden om mee te denken met de gemeente? VLS roept door middel van een motie op meer gebruik gemaakt gaat worden van de kennis en expertise van de inwoners.

Bij de jaarrekening 2019 zagen wij dat veel werk niet gerealiseerd werd en doorgeschoven wordt naar 2020. Ditzelfde zagen we in 2018. En voor 2020 zien wij dat weer veel doorgeschoven gaat worden naar 2021. 

Dit is niet realistisch begroten. Wij vragen het college om alleen dat in de begroting te zetten, wat ook uitgevoerd kan worden. Dat schept veel ruimte.

VLS vindt het in dit licht dan ook onverteerbaar dat de lokale lasten voor de inwoners weer verhoogd worden. Wanneer de kosten voor afval en riool stijgen, moet de OZB maar omlaag. 

In de voorgestelde kadernota staat een paragraaf over Nut Urgentie en Uitvoeringsniveau van investeringsprojecten. Deze paragraaf is opgenomen vanwege een opdracht vanuit de gemeenteraad in 2015 met als doel om meer grip te krijgen op de grote uitgaven, waar de gemeente op leegloopt. 

Helaas wordt dit nog steeds niet serieus genomen door het college. Zo staat er bijvoorbeeld bi het onderwerp Bruggen geen toelichting over welke bruggen het gaat.

Bij het onderwerp Investeringen in wegen staat ook niets. En wanneer het college daar op doorgevraagd wordt, antwoordt het college: “Er zijn op dit moment nog geen locaties aan te geven waar wegen vervangen moeten worden”. Hoezo urgent dan?

En bij de Voertuigen, kan het college ook niet aangeven over welke voertuigen het gaat.

Hoe kan het college dit met droge ogen een duidelijke onderbouwing van het nut en de urgentie van investeringen noemen? 

VLS ziet dat het college helaas niet in staat is om de hand op de knip te houden en stelt dat het college zonder deugdelijke onderbouwing geen investeringen meer mag doen.

Daarom dient VLS een motie in waarin het college verplicht wordt om voor iedere investering vooraf de gemeenteraad uit te leggen waarom het nuttig en urgent is.

VLS is erg enthousiast over de mededeling dat vanaf 2021 de WODV werkorganisatie ophoudt te bestaan en dat Voorschoten weer zijn eigen ambtelijke organisatie zal hebben. VLS ziet hierin een voorwaarde voor het beter functioneren van de gemeente. 

Samenvattend,

  • Goede, tijdige en correcte service voor inwoners.
  • Geen lastenverhoging
  • Meer gebruik maken van kennis en expertise van inwoners.
  • Geen investeringen zonder goede onderbouwing

Voorschoten is een fijn en prettig dorp om in te wonen. Dat horen wij van vrijwel iedereen. Laten wij er samen voor zorgen dat dit ook voor de komende generaties geldt.