Home » Trefwoorden Beleid

Trefwoorden Beleid

  • door

Cultuur

Cultuur en kunst verrassen, verrijken en bieden schoonheid. De kern van ons cultuurbeleid is en blijft de eigen, artistieke waarde van cultuur en kunst. 
Dankzij de activiteiten van onze culturele (basis-) instellingen is cultuur van grote betekenis voor ons dorp en inwoners. Die waarde en betekenis ligt niet alleen in het kunnen genieten van cultuur, maar ook in de zinvolle inspanning van de vele honderden vrijwilligers.
Wij streven ernaar dat meer mensen door cultuur en kunst kunnen genieten van schoonheid, hun blik verbreden, talenten en vaardigheden ontwikkelen, en kennis maken met andere werelden.
Alle kinderen op Voorschotense basisscholen komen meerdere keren tijdens hun schooltijd in aanraking met verschillende vormen van cultuur buiten het schoolgebouw. Zij worden daarbij gestimuleerd om actief aan enige vorm van cultuur deel te nemen.

Om dit te kunnen bereiken, gaan wij drie punten uitvoeren:

  • Een ruimhartiger subsidiebeleid invoeren. Dit kan door de kosten voor de overhead te verlagen en het vrijkomende geld te bestemmen voor cultuur.
  • De inwoners betrekken bij de toekenning van subsidies. Dit kan door iedere inwoner een waardecheque te geven, die zij zelf naar eigen inzicht kunnen toekennen aan culturele organisaties. Als de organisatie voldoende cheques heeft verzameld, dan wordt de subsidie toegekend. Kijk voor inspiratie op Ede Doet
  • Het realiseren van een volwaardig cultureel centrum, waar vergaderd, gespeeld, geoefend en opgetreden kan worden.

Energietransitie

Heel Nederland gaat van het gas af. De Nederlandse gaswinning stopt geheel in 2050.
Dit gaat ook in Voorschoten gebeuren.
Veel eigenaren van woningen en bedrijven hebben het al gerealiseerd, of zijn er mee bezig. En bij nieuwbouw is het feitelijk al de norm.
Alleen bij de collectieve woonblokken met VVE’s of huurappartementen wil het nog niet vlotten.
Waar het vanwege de hogere concentratie van appartementen mogelijk is, bevorderen wij collectieve vormen van verwarmen.

Ook vervoer en transport zal van de fossiele brandstoffen afmeten. Net als de gemeente Leiden en in vele andere gemeenten, voeren wij in Voorschoten een regel in die het verbiedt om met fossiele brandstofvoertuigen in het centrum te komen.

Milieu

Afvalscheiding zal waar dat zinnig kan in de huishoudens worden bevorderd. Daarnaast zal al het restafval via nascheiding gesorteerd worden en omgezet worden tot nuttige grondstoffen.

Er komen meer openbare afvalbakken en de afvalcontainers worden opengesteld voor iedereen. Zodat er overal in het dorp in de nabijheid gelegenheid is om op een nette manier afval weg te doen.

Ondernemersfonds Voorschoten (OFV)

VLS stelt een financiering via ‘subsidie-via-extra-OZB-opbrengsten’ in. Ondernemers betalen een opslag op de OZB, wat volledig in een ondernemersfonds (OLV) gestort wordt. Het Ondernemersfonds Leiden staat hierbij model.
Met het OFV krijgen ondernemersverenigingen zoals de OVV, de Winkeliersvereniging e.a. de middelen om eigen initiatieven te ontwikkelen.

Het OFV ondersteunt zowel kleine wijkgebonden projecten of activiteiten als grote dorpsbrede projecten en activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan braderieën, Paardenmarkt, Kerstmarkt, of andere evenementen, maar ook aan de inrichting openbare ruimte met planten en meubilair, bewegwijzering en informatiezuilen. Maar ook het bestrijden van leegstand of het bevorderen van het ondernemersklimaat.

De rol van de gemeente is daarbij beperkt tot het toetsen van de randvoorwaarden.

Sport

Sport verbindt en is gezond.

Alle kinderen op Voorschotense basisscholen komen meerdere keren tijdens hun schooltijd in aanraking met verschillende vormen van sport buiten het schoolgebouw. Zij worden daarbij gestimuleerd om actief aan enige vorm van sport deel te nemen.

Subsidie

Het huidige subsidiebeleid kent uitsluitend incidentele subsidies met een vrij zware administratieve belasting voor de subsidievragers. Daarnaast wordt onder de naam van subsidie ook een aantal wettelijke taken gefinancierd, zoals de Bibliotheek, Jongerenwerk en welzijn.

VLS ziet dan anders. Subsidie is een middel om maatschappelijk gewenste activiteiten, niet zijnde wettelijke taken, mogelijk te maken.
Subsidie is daarom altijd complementair.

Subsidie kent daarom zowel een structurele of instandhouding component als een incidentele of aanmoedigingscomponent.
De structurele subsidies betreffen vaak de huisvesting van verenigingen of stichtingen die zich met maatschappelijk gewenste activiteiten bezighouden.

VLS hecht erg aan draagvlak en betrokkenheid. Daarom voeren wij het Edese model van vouchers in (zie het kopje cultuur)

Betalen voor het uitvoeren van wettelijke taken, heet bij VLS niet subsidie, maar gewoon betalen.

Vergrijzing

Verkeer

Verkeer is van iedereen. Onze zorg gaat daarbij voornamelijk uit naar de voetgangers en fietsers.

Snelheden worden aangepast. De norm is 30 Km, met twee uitzonderingen:
– op de provinciale wegen en een beperkt aantal busroutes, waar de afstand tussen afslagen voldoende groot zijn, is 50 Km toegestaan.
– in woonerven, woonstraten en niet doorgaande routes is een maximum van 15 Km de norm.

Wonen